Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 18360822

Overlijden Gerrit Jan Kranenberg (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Delden
periode: 22 aug 1836
Archiefnaam: BSO 18360822
Op heden den twee en twintigsten der maand Augustus des jaars éé duizend acht honderd zes en dertig, des morgens te negen ure, compareerdern voor ons Carel frederik herman Putman Cramer, Burgemeeste van het Ambt delden, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Ifficier van den Burgerlijken Staat, Gerrit Jan Rouweler, oud vijf en vijftig jaren en Jannes Hermannus Holland, oud vier en twintig jaren, landbouwers wonende te Deldenerbroek in deze gemeente als naburen van de overledene
Dewelke ons hebben aangegeven dat Gerrit Jan Kranenberg, oud vijf en zestig jaren. Land bouwer, geboren in den Gemeente Diepenheim en woonachtig in deze gemeente, zoon van Gerrit Kranenberg en Janna Holstege, landbouwers gewoond hebbende en overleden in de gemeente Diepenheim, weduwnaar van Gesina Bloemendaal landbouwersche gewoond hebbende en overleden in de gemeente Markelo op den een en twintigsten dezer maand de morgens te zes ure in het his staande in de gemeente Deldenerbroek No 45 overleden is.
ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de beide comparanten
hierin
22 aug 1836 Janna Holstege (-) als moeder
Gerrit Jan Kranenberg (*1771-†1836) als overledene
Geesken Bloemendaal (*1755-†1820) als echtgenote
Gerrit Kranenberg (-) als vader

BSO 18391113

Overlijden Jannes Wes (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Kerspel Goor
periode: 13 nov 1839
Archiefnaam: BSO 18391113
OP heden de Dertienden der maand November de jaars één duizend acthonderd negen en dertig, des voormiddags te tien ure, compareerden voor ons, Willen Götte, Burgemeester der Stad Goor, Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Gerrit Groot Roeler, oud drie en vijftig jaren, Landbouwer te Kerspel Goor, Gemeente Markelo, en Hannes Roelofsen, oud twee en dertig jaren, Landbouwer te Goor, zijnde naburen van den overledenen
dewelke ons hebben aangegeven, dat Jannes Wes, oud drie en zeventig jaren, Landbouwer, Eheman van Elsken Plasmans, zoon van Jannes Wes en Willenmina Tambrink, Landbouwers, beide woonachtig geweest en vooroverledene in het Kerspel Goor, gemeente Markelo, geboren in het kerspel Goor voormeld en wonende te Goor op den Elfden dezer maand des voormiddags te elf ure, in het huis staande Buiten Goor No 195 overleden is.
tengevolge van welke aangave wij dez Akte hebben opgemaakt denwelke na gedane voorlezing is geteekend door ons, en den eersten declarant, verklarende de tweede declarant Hannes Roelofsen geen schrijven te hebben geleerd
hierin
13 nov 1839 Jannes Wes (-) als vader
Elske Pasman (*1775-†1849) als echtgenote
Willemina Tambrink (-) als moeder
Jannes Wes (*1766-†1839) als overledene

BSO 18411218

Overlijden Jannes Kranenberg (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Goor
periode: 18 dec 1841
Archiefnaam: BSO 18411218
Op heden den achttienden der maand December des jaars een duizend acht honderd een en veertig, des voormiddags te elf ure compareerden voor ons Willen Götte, Burgemeester der Stad Goor, Provincie Overijssel, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand,
Gerrit Bruninckreef, oud negen en veertig jaren en Hendrikus Exterkate, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, wonende beiden te Kerspel Goor, Gemeente Markelo, naburen van de overledene, dewelke ons hebben aangegeven dat Jannes Kranenberg oud een en veertig jaren, landbouwer, eheman van Berendina Wes, en zoon van Gerrit Jan Kranenberg en Geesken Bleoemendaal, landbouwers, beiden gewoond hebbende en vooroverleden in het Ambt Delden, geboren te Kerspel Goor, gemeente Markelo; wonende te Goor op den vijftienden dezer maand des avonds te zeven ure in het huis staande in de gemeente Goor No 195 overleden is.
ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing door ons en den eerste declarant, verklarende de tweede declarant, Hendrikus Exterkate, geen schrijven te hebben geleerd.
hierin
18 dec 1841 Berendina Wes (*1805-†1846) als echtgenote
Jannes Kranenberg (*1800-†1841) als overledene
Geesken Bloemendaal (*1755-†1820) als moeder
Gerrit Jan Kranenberg (*1771-†1836) als vader

BSO 18360116

Overlijden Berendina Wes (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Markelo
periode: 16 jan 1836
Archiefnaam: BSO 18360116
Op heden den zestienden der maand Januarij des jaars een duizend achthonderd zes en dertig, des voormiddags te elf ure compareerden voor ons Willen Götte, Burgemeester der Stad Goor, Provincie Overijssel, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand Gerrit Brunickreef oud vijf en vijftig jaren, en Jan Roelof Roelofsen, oud veertig jaren, beiden van beroep landbouwers, woonachtig de eerste in de Kerspel Goor, gemeente Markelo, de laaste in te Goor, zijnde de naburen van de overledene
dewelke ons hebben aangegeven dat Berendina Wes, oud veerig jaren, landbouwster, huisvrouw van Beren Jan Diemerink, vroeger weduw van Jannes Kranenberg, en dochten van Jannes Wes, landbouwer, gewoond hebbend en vooroverleden te Goor en Elske Pasman, landbouwster aldaar woonachtig, geboren en wonende te goor op den vijftienden dezer maand des voormiddags te negen ure in het huis staande in de gemeente Goor No 198
ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gadane voorlezeing is geteekend door ons en den eersten declarant verklarende de tweede declarant Jan Roelof Roelofsen geen schrijven te hebben geleerd
hierin
16 jan 1836 Jannes Kranenberg (*1800-†1841) als overleden echtgenoot
Jannes Wes (*1766-†1839) als vader
Elske Pasman (*1775-†1849) als moeder
Berend Jan Diemerink (-) als echtgenoot
Berendina Wes (*1805-†1846) als overledene

BSO 18490811

Overlijden Elske Pasmans (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Goor
periode: 11 aug 1849
Archiefnaam: BSO 18490811
Op heden den elfden Augustus acttienhonderd negen en veertig, compareerden voor ons Willem Götte, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Goor,
Willem Wes, oud vijf en veertig jaren, landbouwer, wonende te Goor en Gerrit Grootrollen, oud een en zestig jaren, landbouwer wonende in de gemeente markelo, zijnde de eerste zoon en de laaste nabuur van de overledene, dewelke ons hebben aangegeven, dat Elske Pasmans, oud vier en zeventig jaren, zonder beroep,weduwe van Jannes Wes, en dochter van Berend Pasmansen van Christina Leeferink, landbouwers, beide gewoonde hebbende en overleden in de gemeente Eibergen, Provincie gelderland, geboren te Eibergen en wonende te Goor op den negenden dezer maand des namiddags te zes ure, in het huis staande in de gemeente Goor No 194, overleden is.
Van welke aangifte wij deze Akte hebben opgemakt, die, na gedane voorlezeing is geteekend, door ons en den tweeden conparant, verklarende de eerste comparant Willem Wes geen schrijven te hebben geleerd
hierin
11 aug 1849 Berend Pasmans (-) als vader
Christina Leeferink (-) als moeder
Jannes Wes (*1766-†1839) als echtgenoot
Elske Pasman (*1775-†1849) als overledene
Willem Wes (-) als kind

BSO 18860115

Overlijden Gerritdina Lutje Schiphold (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 15 jan 1886
Archiefnaam: BSO 18860115
Op heden den vijftienden Januari de jaars achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons, ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lonneker, Provincie Overijssel, verschenen:
Lambertus Aagten, oud zeven en veertig jaren, van beroep fabrieksarbeider en Gradus Heinink, oud acht en zestig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende te Lonneker, die ons hebben verklaard, dat op donderdag den veertienden januari deze jaars, des middags ten vier ure, binnen deze gemeente in den ouderdom van zestig jaren is overleden Gerritdina Lutje Schiphold, zonder beroep, geboren en wonende te Lonneker, huisvrouw van Gradus ter Höfte, landbouwer mede te Lonneker woonachtig, dochter van Gradus Lutje Schiphold en van Hendrina Kwekkeboom, beide overleden.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend
hierin
15 jan 1886 Gradus Lutje Schiphold (*1775-†1846) als vader
Hendrina Kwekkeboom (*1779-†1823) als moeder
Gerritdina Lutje Schiphold (*1823-†1886) als overledene
Gradus ter Höfte (*1828-†1910) als echtgenoot

BSH 18500912

Huwelijk Jan Hendrik Hofmeier met Gerridina Kranenberg (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Markelo
periode: 12 sep 1850
Archiefnaam: BSH 18500912
Op heden den twaalfden September achttien honderd vijftig, compareerden in het open baar in het Gemeentehuis voor ons Willem Götte, Abtemnaar van der Burgerlijken Stand der gemeente Markelo,
Jan Hendrik Hofmeier, oud volgens geboorteacte, achte en twintig jaren, boerwerker, geboren en woonachtig te herike, Gemeente Markelo, meerderjarige zoon van Jan Hendrik Hofmeier en Berendina Vinkert boerwerkers, beide te Herike gemeld woonachtig, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk gevende, voldaan hebbende aan zijn verpligting ten aanzien van de wet op de Nationale Militie, blijkens certificaat van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer provincie en
Gerridina Kranenberg, oud volgens geboorteacte vier en twintig jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Kerspel Goor, Gemeente Markelo, meerderjarig dochter van Jannes Kranenberg en berendina Wes, beide overleden te Goor, blijkens acten van overlijden, zijnde voor.. stukken ingevolge de wet aan het dubbel dezer geannexeerd
dewelke ons verzochtentot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare agkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het gemeentehuis alhier op zondagen den achttienden en vijfentwintigsten Augustus beide deze jaars. blijkens het register van Huwelijks Afkondiging dezer Gemeente
Geene stuiting tegen het voorgenomen Huwelijk ons beteekend zijnde hebben wij dezelve grvraagd of zij elkander tot Echtgenoot aannemen en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwlijksen Staat verbonden zijn, welke vraag door het toestwmmend beatwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet dat door het Huwelijk zijn vereenigd: Jan Hendrik Hofmeijer en Gerridina Kranenberg.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Keurslag, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, Derks Meungs, oud twee en dertig jaren, schoenmaker, Gerrit Jan Konink, oud zes en dertig jaren, wagenmaker, Barend Capelle, oud zes en dertig jaren, grofsmid, wonende allen te Markelo en volgens hunne verklaring niet verwant noch verzwagerd tot de beide contracteanten, de welke deze Acte nagedane voorlezing nevens ons en de contractanten hebben onderteekend verkalrende de contractante Gerridina Kranenberg, en de ouders van de contractant Jan Hendrik Hofmeijer en Berendina Vinkert geen schrijven te hebben geleerd
hierin
12 sep 1850 Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als vader bruidegom
Gerridina Kranenberg (*1826-) als bruid
Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als bruidegom
Berendina Wes (*1805-†1846) als moeder bruid
Jannes Kranenberg (*1800-†1841) als vader bruid
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als moeder bruidegom

BSG 18260708

Geboorte Gerritdina Kranenberg (BS Geboorte register)
Akteplaats: Markelo
periode: 8 jul 1826
Archiefnaam: BSG 18260708
Op heden den achtsten der maand July de jaars één duizend achthonderd zes en twintig, de voormiddags te tien uren, compareerde voor ons Willem Götte, Burgemeester der gemeente van Markelo, Provincie overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat, Jannes Kranenberg, oud zesentwintig jaren, van beroep boerenknegt wonende te Weddehaen (?) geadsisteerde met twee getuigen, de eerste Arend Hagen, oud zes en dertig jaren, Landbouwer, wonende in het Karspel Goor, binnen deze Gemeente, de tweede Roelof ter Horst, oud vier en dertig jaren, Tapper wonende te Goor,
dewelke ons heeft verklaard, dat deszeld huisvrouw Berendina Wes, oud twintig jaren, zonder bepaald beroep, wonende te Karspel Goor voormeld, op den zevenden dezer maand des middag te twaalf uren te Karspel Goor meergemeld, is bevallen van een kind van het vrouwlijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Gerridina.
Volgns deze verkalring en ingevolge rekwisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte gefomuleerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de tweede getuige, verklarende de vader van het kind, Jannes Kranenberg en de eerste getuige Arend Hagen geen schrijven te hebben geleerd.
hierin
8 jul 1826 Berendina Wes (*1805-†1846) als moeder
Jannes Kranenberg (*1800-†1841) als vader
Gerridina Kranenberg (*1826-) als kind

BSG 18220816

Geboorte Jan Hendrik Hofmeijer (BS Geboorte register)
Akteplaats: Markelo
periode: 16 aug 1822
Archiefnaam: BSG 18220816
Op heden den Zestienden der maand Augustus, des jaars één duizend achthonderd twee en twintig, des morgens ten negen uren, compareerde voor ons Willem Götte, Schout der Gemeente van Markelo, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van de Burgerlijken Staat, geadsisteerd door jan Hendrik van Heek, Lid uit den Gemeente raad, Jan Hendrik Hofmeijer, oud negen en twintig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te herike, geadsisteerd met twee Getuigen, de eerste gerrit Tijmans, oud een en zeventig jaren, Bouwman wonende te herike bovengemeld in de gemeente, de tweede Egbert Willemsen, oud vier en dertig jaren, mede van beroep landbouwer, en te herike woonachtig.
dewelke ons heeft verklaard, dat dezelfs huisvrouw, Berendina Vinkert, oud veertig jaren, op den vijftienden dezer maand, des avonds ten zeven uren te Herike vvormeld is bevallen van een kind van het mannelijk geslact, an hetwelk de voornamen zijn gegeven van Jan Hendrik.
Volgens deze verkalring en ingevolge rewkisitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte geformeerd, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en verklarende de vader van het kind jan Hendik Hofmeijer, en de beide getuigen, Gerrit Tijmans en Egbert Willemsen, geen schrijven te hebben geleerd
hierin
16 aug 1822 Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als kind
Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als vader
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als moeder

BSO 18800428

Overlijden Jan Hendrik Hofmeijer (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Markelo
periode: 28 apr 1880
Archiefnaam: BSO 18800428
Nommer vijfendertig
Op heden den achte en twintigsten April achttien honderd tachtig, verschenen voor ons, Alexander Leonard Rilant, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Markelo
Jan Hendrik Kranenberg, oud vier en dertig jaren en Reint Jan Eelderink, oud een en dertig jaren, beiden landbouwers en wonende te Markelo
dewelke ons hebben aangegeven dat Jan Hendrik Hofmeijer, oud zeven en vijftig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Markelo, zoon van Jan Hendrik Hofmeijer en van Berendina Vinkert, beiden overleden, echtgenoot van Gerridina Kranenberg landbouwster , wonende te Markelo
op den zeven en twintigsten dezer maand des namiddags te negen ure in het huis staande in de buurt H, huisnummer acht en twintig gemeente Markelo overleden is.
Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt die nagedane voorlezing is geteekend door ons en de comparanten
hierin
28 apr 1880 Gerridina Kranenberg (*1826-) als echtgenote
Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als vader
Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als overledene
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als moeder

BSG 18930324

Geboorte Gerrit Jan Hendrik Hofmeijer (BS Geboorte register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 24 mrt 1893
Archiefnaam: BSG 18930324
No 72
Op heden den vierentwintigsten Maart des jaars achttien honderd drie en negentig, is voor Ons ondergeteekende Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Lonneker, Provincie Overijssel, verschenen:
Gerrit Hendrik Hofmeijer, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Lonneker, die Ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Gerritdina Hendrina ter Höfte, zonder beroep, wonende te Lonneker, op Donderdag den drieentwintigsten Maart dezes jaars de voormiddags ten elf ure, te zijnen huize, buurtschap Zuid Eschmarke is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft dat door hem de voornamen van Gerrit Jan Hendrik zijn gegeven.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigeheid van Jan ten Thij, oud tweeendertig jaren, van beroep fabrieksarbeider en Gradus Hermink, oud vierenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende beide te Lonneker, opzetelijk daartoe meegebrachte getuige: en is daarvan opgemaakt deze Akte, die na voorlezing door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
hierin
24 mrt 1893 Gerritdina Hendrina ter Höfte (*1868-†1928) als moeder
Gerrit Jan Hendrik Hofmeijer (*1893-†1963) als kind
Gerrit Hendrik Hofmeijer (*1867-†1930) als vader

BSH 18921104

Huwelijk Gerrit Hendrik Hofmeijer met Gerritdina Hendrina ter Höfte (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 4 nov 1892
Archiefnaam: BSH 18921104
hierin
4 nov 1892 Gerridina Kranenberg (*1826-) als moeder bruidegom
Gerrit Hendrik Hofmeijer (*1867-†1930) als bruidegom
Gerritdina Hendrina ter Höfte (*1868-†1928) als bruid
Jannes Hofmeijer (*1869-) als broer
Jan ter Höfte (*1866-) als broer
Gradus ter Höfte (*1828-†1910) als vader bruid
Gerritdina Lutje Schiphold (*1823-†1886) als moeder bruid
Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als vader bruidegom

WIE18517511

Overlijden Gerritdina van de Schelfhorst (WieWasWie)
Plaats van akte: Vriezenveen
Aktedatum: 4 mrt 1873
Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel
Archief: 0123
Deel/Akte: 20
Inventarisnr.: 12844
Bron type: BS Overlijden
URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/180059725/srcid/18517511/oid/32
hoofdpersoonnaam=Gerritdina van de Schelfhorst
hoofdpersoongeslacht=Vrouw
hoofdpersoonleeftijd=33
hoofdpersoongebplaats=Vriezenveen
hoofdpersoonovldatum=maandag 3 maart 1873
hoofdpersoonovlplaats=Vriezenveen
hoofdpersoonvader=Hermannus van de Schelfhorst
hoofdpersoonmoeder=Klaartje Kamp
gebeurtenis=Overlijden
aktedatum=4 maart 1873
akteplaats=Vriezenveen
archief=0123
erfgoedinstelling=Historisch Centrum Overijssel
Registratienummer=12844
Aktenummer: 20
brontype=BS Overlijden
Instellingsplaats=Zwolle
Collectiegebied=Overijssel

hierin
4 mrt 1873 Hermannus van de Schelfhorst (*1795-†1849) als vader
Gerritdina van de Schelfhorst (*1840-†1873) als overledene
Klaartje Kamp (*1808-†1879) als moeder
Hermannus van de Schelfhorst en Klaartje Kamp als ouders

WIE18518068

Overlijden Klaartje Kamp (WieWasWie)
Plaats van akte: Vriezenveen
Aktedatum: 23 mei 1879
Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel
Archief: 0123
Inventarisnr.: 12845
Bron type: BS Overlijden
URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/179778145/srcid/18518068/oid/32
hoofdpersoonnaam=Klaartje Kamp
hoofdpersoongeslacht=Vrouw
hoofdpersoonleeftijd=71
hoofdpersoongebplaats=Meppel
hoofdpersoonovldatum=woensdag 21 mei 1879
hoofdpersoonovlplaats=Vriezenveen
partner=Hermannus van de Schelfhorst
hoofdpersoonvader=Jan Hendrik Kamp
hoofdpersoonmoeder=Marchien Nieuwpoort
gebeurtenis=Overlijden
aktedatum=23 mei 1879
akteplaats=Vriezenveen
archief=0123
erfgoedinstelling=Historisch Centrum Overijssel
Registratienummer=12845
brontype=BS Overlijden
partnerrelatie=Partner
Instellingsplaats=Zwolle
Collectiegebied=Overijssel

hierin
23 mei 1879 Jan Hendrik Kamp (-) als vader
Marchien Nieuwpoort (-) als moeder
Jan Hendrik Kamp en Marchien Nieuwpoort als ouders
Klaartje Kamp (*1808-†1879) als overledene
Hermannus van de Schelfhorst (*1795-†1849) als partner
Hermannus van de Schelfhorst en Klaartje Kamp als echtpaar

WIE21466533

Overlijden Gerrit Jonker (WieWasWie)
Plaats van akte: Lonneker
Aktedatum: 27 mrt 1913
Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel
Archief: 0123
Inventarisnr.: 8786
Bron type: BS Overlijden
URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/180006419/srcid/21466533/oid/32
hoofdpersoonnaam=Gerrit Jonker
hoofdpersoongeslacht=Man
hoofdpersoonleeftijd=55
hoofdpersoongebplaats=Vriezenveen
hoofdpersoonovldatum=donderdag 27 maart 1913
hoofdpersoonovlplaats=Lonneker
hoofdpersoonvader=Berend Jonker
hoofdpersoonmoeder=Engberdina Willemina Schelfhorst
gebeurtenis=Overlijden
aktedatum=27 maart 1913
akteplaats=Lonneker
archief=0123
erfgoedinstelling=Historisch Centrum Overijssel
Registratienummer=8786
aktenummer=80
brontype=BS Overlijden
Instellingsplaats=Zwolle
Collectiegebied=Overijssel

hierin
27 mrt 1913 Berend Jonker (*1816-†1870) als vader
Gerrit Jonker (*1858-†1913) als overledene
Berend Jonker en Engberdina Willemina Schelfhorst als ouders
Engberdina Willemina Schelfhorst (*1822-†1857) als moeder

WIE18514300

Overlijden Gerrit van de Schelfhorst (WieWasWie)
Plaats van akte: Vriezenveen
Aktedatum: 20 jan 1832
Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel
Archief: 0123
Inventarisnr.: 12841
Bron type: BS Overlijden
URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/179734601/srcid/18514300/oid/32
hoofdpersoonnaam=Gerrit van de Schelfhorst
hoofdpersoongeslacht=Man
hoofdpersoonberoep=Landbouwer
hoofdpersoonleeftijd=67
hoofdpersoongebplaats=Vriezenveen
hoofdpersoonovldatum=woensdag 18 januari 1832
hoofdpersoonovlplaats=Vriezenveen
partner=Fenneken Wolthuis
hoofdpersoonvader=Gerrit Jan van de Schelfhorst
hoofdpersoonmoeder=Hermina Jansen
gebeurtenis=Overlijden
aktedatum=20 januari 1832
akteplaats=Vriezenveen
archief=0123
erfgoedinstelling=Historisch Centrum Overijssel
Registratienummer=12841
aktenummer=7
opmerking=weduwnaar van Geertjen Harms Scholten
brontype=BS Overlijden
partnerrelatie=Partner
Instellingsplaats=Zwolle
Collectiegebied=Overijssel
weduwnaar van Geertjen Harms Scholten
hierin
20 jan 1832 Gerrit Jan van de Schelfhorst en Hermina Jansen als ouders
Gerrit van de Schelfhorst (*1764-†1832) als overledene
Gerrit van de SchelfhorstLandbouwer op 20 jan 1832 als overledene
Gerrit Jan van de Schelfhorst (-) als vader
Hermina Jansen (-) als moeder
Geertjen Scholten (*1787-†1832) als partner
Gerrit van de Schelfhorst en Geertjen Scholten als echtpaar