Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 18261127

Geboorte Katarina van Zanten (BS Geboorte register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 27 nov 1826
Archiefnaam: BSG 18261127
In het jaar achttien honderd zes en twintig, den zeven en twintigsten der maand November, des na middags ten vier uren is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand , der gemeente van Veenendaal Stichts, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht, gecompareerd:
Wessel van Zanten, oud zeven en twintig jaren, wolkammersknecht, wonende in deze gemeente in het Zand No 179; welke ons een kind van het vrouwlijk geslacht heeft voorgesteld, den vijf en twintigsten dezer maand November des avonds ten elf uren, ten zijnen woonhuize uit hem declarant en Jannetje van de Loosdrecht, spinster, in deze gemeente woonachtig, zijne huisvrouw geboren, aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam Katarina te willen geven.
Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Derk van Zanten oud vijftig jaren en Gisbert van Gulijk, oud vier en twintig jaren. wolkammersknecht, beide wonende in deze gemeente. En is deze acte van geboorte, nadat dezelfde de vader en de getuigen was voorgelezen, door ons geteekend, hebbende dezelven verklaard niet te kunne schrijven
hierin
27 nov 1826 Jannetje van de Loosdrecht (*1803-†1849) als moeder
Katarina van Zanten (*1826-) als kind
Wessel van Zanten (*1799-†1835) als vader

BSG 18261114

Geboorte Klaas Diepenveen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 14 nov 1826
Archiefnaam: BSG 18261114
In het jaar achttien honderd en zes en twintig, den veertiendien der maand November, de voormiddags ten half twaalf uren, is voor ons, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente van Veenendaal Stichts, Kanton Rhenen, Provincie Utrecht, gecompareerd:
Roelof Diepeveen, oud twee en twintig jaren, wolkammersknecht, wonende in de gemeente achter de Kerk No 286; welke ons een kind van het mannelijk gelscht heeft voorgesteld, den dertienden dezer maand November, des namiddags ten twee uren te zijnen woonhuize uit hem declarant en Geetrui van Leusden, spinster, in deze gemeente woonachtig, zijne huisvrouw, geboren aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van Klaas te willen geven.
Deze verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Klaas Richter, oud vier en dertig jaren en Jan van Manen, drie en dertig jaren, beide wolkammers en wonende in deze gemeente. En is deze acte van geboorte, na dat dezelve den vader en de getuigen was voorgelezen, door ons geteekend, hebbende dezelven verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
14 nov 1826 Geertrui van Leusden (*1799-†1861) als moeder
Roelof Diepeveen (*1804-†1854) als vader
Klaas Diepeveen (*1826-†1902) als kind

BSG 18580208

Geboorte Johanna Bongers (BS Geboorte register)
Akteplaats: Heteren
periode: 8 feb 1858
Archiefnaam: BSG 18580208
Het jaan achttienhonderd acht en vijftig, den achtsten februari, is voor ons Ambtenaar van der Burgerlijken Stand de gemeente Heteren, Provincie gelderland, verschenen Gerrit Bongers, arbeider, oud vijf en veertig jaren, wonende te Heteren; die ons heeft verklaard, dat op den zesden dezer maand, ten half acht ure des avonds te heteren is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van hem declarant en zijne huisvrouw Willemina Looys, aan welk hij heeft verklaard den voornaam te geven van Johanna.
De gezegde verklaring is geschied in tegenwoordigeheid van Anton Roelofsen tabaksplanter wonende te heteren oud acht en dertig jaren en van Johannis Meijer, tabaksplanter, wonende te Heteren oud zes en dertig jaren.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan de deklarant en aan de getuigen, is dezelve door hen met ons alhier ondertekend
hierin
8 feb 1858 Gerrit Bongers (*1812-†1884) als vader
Johanna Bongers (*1858-) als kind
Willemina Looys (*1819-†1861) als moeder

BSG 18610311

Geboorte Roelof Diepeveen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Veenendaal
periode: 11 mrt 1861
Archiefnaam: BSG 18610311
In het jaar acttien honderd een en zestig, den elfden dag der maand Maart, verscheen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Veenendaal, Provincie Utrecht, Klaas Diepeveen, oud vier en dertig jaren, van beroep wolkammer, wonende te Veenendaal Stichte; Dewelke ons verklaarde dat op den tienden dag der maand Maart dezes jaars des avonds te elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B no 93 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem declarant en zijn huisvrouw Catharina van Zanten, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Roelof.
Zijnde de verklaring geschied in tegenwoordigheid van Willem Achterberg, oud zes en veertig jaren, van beroep wolkammer, wonende te Veenendaal Stichte en Jan van Ginkel Rijkzoon oud zes en veertig jaren, van beroep wolkammer, wonende te Veenendaal Stichte, als getuigen.
Hebben wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing onderteekend met de getuigen, verklarende de vader niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd.
hierin
11 mrt 1861 Katarina van Zanten (*1826-) als moeder
Roelof Diepeveen (*1861-) als kind
Klaas Diepeveen (*1826-†1902) als vader

BSO 18161119

Overlijden Cornelis Barten Loois (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Beekbergen
periode: 7 sep 1818
Archiefnaam: BSO 18161119
Provincie Gelderland, Kwartier Arnhem, Gemeente Beekbergs

Extract uit de Registers van overlijden van het Schout Ambt Apeldoorn

1816 den 19 November is alhier overleden Cornelis Barten Loois

Gecontraheerd door ons Schout van Apeldoorn, den 7 sept. 1818
hierin
7 sep 1818 Cornelis Barten Looys (-†1816)

BSO 18171026

Overlijden Janna Holtdijk (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Beekbergen
periode: 7 sep 1818
Archiefnaam: BSO 18171026
Provincie Gelderland, Kwartier Arnhem, gemeente Beekbergen
Extract uit de Registers van overlijden van het Schout Ambt Apeldoorn

1817 den 26 October is alhier overleden Janna Holtdijk, weduwe van Cornelis Barten Looys

Gecontraheerd door ons Schout van Apeldoorn den 7 sept. 1818
hierin
7 sep 1818 Janna Ottens Holdijk (-†1817) als overledene
Cornelis Barten Looys (-†1816) als echtgenoot

BSG 18000609

Geboorte Otto Looys (BS Geboorte register)
Akteplaats: Beekbergen
periode: 7 sep 1818
Archiefnaam: BSG 18000609
Provincie gelderland, kwartier Arnhem, Gemeente beekbergen
Extract uit de registers van geboorte van het Schout Ambt Apeldoorn

Vader Cornelis Barte Looys
Moeder Janna Otten Holdijk
Kind Otto
Is geboren den 9 Juny 1800

gecontraheerd door ons Schout van Apeldoorn den 7 sept, 1818
hierin
7 sep 1818 Otto Looijs (*1800-†1876) als kind
Cornelis Barten Looys (-†1816) als vader
Janna Ottens Holdijk (-†1817) als moeder

D 17910102

Doop Beertjen Riksen (doopboek)
doopplaats: Oosterbeek
periode: 2 jan 1791
Archiefnaam: D 17910102
Gezindte: Gereformeerd
Kerk: Gereformeerde gemeente van Oosterbeek
Provincie gelderland, Kwartier Arnhem, Schout Ambt Renkum
Extract uit het Doopboek der gereformeerde gemeente van Oosterbeek, thans onder de archieven van dit Schout Ambt berustende

1971/zeventienhonderd een en negentig/ den 2 jan: gedoopt een dogter van Geurt Riksen en Willemke Jans, genaamd Beertjen, geb.: den 2 dito
hierin
2 jan 1791 Gerrit Riksen (*1755-†1840) als vader
Willemke Reijers (*1761-†1825) als moeder
Berendje Riksen (*1791-†1851) als kind

BSO 18760326

Overlijden Otto Loois (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Beekbergen
periode: 26 mrt 1876
Archiefnaam: BSO 18760326
No 98
Op heden den zesentwintigsten Maart des jaars acttien honderd zes enzeventig, zijn voor Ons, Meester Jacob Adriaan van Haasfelt (?), Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland verschenen: Lammert Peter Dolma, oud dertig jaren van beroep landbouwer, en Lammert Wilbrink, oud twee en veertig jaren , van beroep landbouwer, beiden wonende in deze gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op zaterdag den vijfentwintigsten Maart dezes jaars, des namiddags ten zes ure, Otto Loois, zonder beroep, geboren en wonende te Beekbergen in deze gemeente, gehuwd met Johanna Huibers, zonder beroep te Beekbergen in deze Gemeente wonende, vroeger weduwnaar van Berendina Rikkers, zijnde de namen zijner ouders den aangevers onbekend in den ouderdom van vijf en zeventig jaren, vier maanden ten zijner huize binnen deze gemeente is overleden. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en de aangevers is ondertekend.
hierin
26 mrt 1876 Berendje Riksen (*1791-†1851) als overleden echtgenote
Johanna Huibers (-) als echtgenote
Otto Looijs (*1800-†1876) als overledene

BSO 18511017

Overlijden Berendina Riksen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oosterbeek
periode: 17 okt 1851
Archiefnaam: BSO 18511017
Op heden den zeventienden October des jaars achttien honderd een en vijftig zijn voor Ons Johannes Backer, Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand, der gemeente Renkum, Provincie gelderland, verschenen: Otto Looys, oud twee en vijftig jaren, van beroep arbeider en Dirk Riksen, oud drie en vijftig jaren, van beroep arbeider beide wonende te Oosterbeek in deze Gemeente, welke Ons hebben verklaard, dat op donderdag den zestienden October dezes jaars, des avonds ten zes ure Berendina Riksen, huisvrouw van eersten Comparant, zonder beroep, geboren en wonende te Oosterbeek, dochter van Geurt Riksen en van Willemke Reijers, Ehelieden beiden overleden; in de ouderdom van twee en zestig jaren te haren huize te Oosterbeek binnen deze Gemeente is overleden.
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons en den tweeden Comparanten is geteekend, hebbende de eerste Comparant verklaard niet te kunnen schrijven
hierin
17 okt 1851 Berendje Riksen (*1791-†1851) als overledene
Otto Looijs (*1800-†1876) als echtgenoot
Gerrit Riksen (*1755-†1840) als vader
Willemke Reijers (*1761-†1825) als moeder
Derk Riksen (*1798-) als getuige

BSH 18191015

Huwelijk Jan Hendrik Hofmeijer met Berendina Vinkert (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Markelo
periode: 15 okt 1819
Archiefnaam: BSH 18191015
Op heden den Vijftiende der maand October des jaars acttien honderd en negentien, compareerden voor mij, Willem Gφtte, Schout der Gemeente Markelo, Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van de Civielen Staat, geδdsisteerd door Jan Hendrik van Heek, Lid uit den Gemeente Raad
Jan Hendrik Hofmeijer, oud zes en twintig jaren, van bereoep landbouwer, geboren en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen Roelof Hofmeijer in leven Landbouwer, gewoond en overleden in deze gemeente, blijkens Acte van Overlijden door den Heer VredeRechter van het Kanton Goor op de Zevende September dezes jaars opgemaakt, en van Berendina Krooshoop Landbouwersche; mede binnen deze Gemeente woonachtig, hierbij tegenwoordig en haar toestemming gevende, hebbende aan de verpligting dar Nationale Militie voldaan, blijkens drie Certificaten door den Heer Gouverneur dezer Provincie op den Elfde Mei dezes jaars afgegeven en
Berendina Vinkert, oud acht en derig jaren, Boerwerkster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarig dochter van wijlen Jan Vinkert, in leven landbouwer, gewoond en gestorven binnen deze Gemeente, blijkens Extract overlijdensacte den zeventienden September dezes Jaars, door den Heer Burgemeester van Rijssen afgegeven en van Teunisdina Zenkeldam, Landbouwersche, mede binnen deze Gemeente woonachtig, hierbij tegenwoordig en haar toestemming gevende;
dewelke ons verzochten, om tot bevestiging van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur vanhet Gemeente-Huis alhier, op zondag den derde dezer maand October en zondag den tiende daaraanvolgende, beiden deze Jaars.
Geen hinder of opsraak tegen voorgeschreven Huwelijk geschied zijnde, Zoo is het dat wij regt doende aan hun verzoek, na dezelve alle voorgeschreven stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Wetboek over de Huwelijken te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen; ider afzonderlijk hier toe zijne toestemming hebbende gegeven, verklaren wij uit naam der Wet, dat Jan Henderik Hofmeijer en Berendina Vinkert door het Huwelijk zijn vereenigd;
Waarvan wij deze Akte hebben geformeerd in tegenwoordigheid van Hendrik Spratte, gepensioneerd Soldaat, oud vijf en zeventig jaren, Johannes Leonardus Meijer, oud een en vijftig jaren, zonder speciaal beroep, Pieter Zeelen, oud twee en veertig jaren, van beroep timmerman, en Jan Waanders, oud een en dertig jaren van beroep timmerman, allen wonende te goor, niet verwant of verzwagerd tot de Contractanten, welke deze Acte, na gedane voorlezing, nevens mij hebben ondertekend, verklarende de beide Contractanten benevens derzelven moeders hierbovengenoemd niet te kunnen schrijven
hierin
15 okt 1819 Berendina Krooshoop (*1764-†1827) als moeder bruidegom
Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als bruidegom
Jan Vinkers (*1745-†1815) als vader bruid
Roelof Hofmeijer (-) als vader bruidegom
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als bruid
Teunisdina Senkeldam (*1752-†1836) als moeder bruid

D 17930313

Doop Jan Henderik Hofmeijer (doopboek)
doopplaats: Goor
periode: 1 mei 1819
Archiefnaam: D 17930313
Gezindte: Hervormd
Provincie Overijssel, Arrondissement Almelo, Gemeente Goor, Burgerlijken Staat Extract

Uit het Register der Hervormde kerk te Goor ter secrarie berustende is geextraheert, dat Jan Henderik, van wien als vader te Boek staat Roelof Hofmeijer en Berendina Krooshoop E: L: onder 't wegdam; geb; den 13 Maart en ten doop gehouden door Geertruid krooshoop in het jaar zeventienhonderd drie en negentig Voor Extract Conform, de Burggermeester en Secretaris van Goor

Afgegeven te Goor den 1 mei 1819
hierin
1 mei 1819 Geertruid Krooshoop (-) als tante
Berendina Krooshoop (*1764-†1827) als moeder
Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als kind
Roelof Hofmeijer (-) als vader

D 17820918

Doop Berendina Vinkers (doopboek)
doopplaats: Rijssen
periode: 12 aug 1819
Archiefnaam: D 17820918
Gezindte: Hervormd
Extract uit het Doopboek der Hervormde gemeende Rijssen, alwaar onder andere gevonden wordt, als volgt:

In het jaar eenduizend zeven honderd twee en tachtig, den acttienden september is gedoopt Berendina, de vader Jan Vinkert, de moeder Teunisdine.

Afgegeven te Rijssen den twaalfden Augustus een duizend acht honderd en negentien.

Voor Extract conform de Burgemeester en Secretaris van Rijssen
hierin
12 aug 1819 Berendina Vinkers (*1782-†1857) als kind
Teunisdina Senkeldam (*1752-†1836) als moeder
Jan Vinkers (*1745-†1815) als vader

BSO 18150208

Overlijden Jan Vinkert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rijssen
periode: 25 sep 1819
Archiefnaam: BSO 18150208
Extract uit het Register van Overlijden van de gemeente Rijssen, alwaar onder andere gevonden wordt, als volgt:

N 12
Op heden den tienden februarij des jaars actttien honderd en vijftien, des namiddags te half zes uren, compareerden voor mij Godefroi Feuilleton de Brijn, Burgemeester der Gemeente Rijssen, Arrondissement Almelo, Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van den Civielen Staat, Jan Rotman, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer en Hendrik Seinen, oud zeven en zestig jaren, van beroep landbouwer, beide in Elzen /Gemeente Rijssen/ woonachtig en zijnde geburen van den overledenen, dewelke mij hebben aangegeven, dat, Jan Vinkert, oud zeventig jaren, van beroep landbouwer, zon van wijlen Jan Vinkert en van wijlen Gerritje Hommers deszelfs huisvrouw, wonende te Elzen op den achtsten Februarij duizend acht honderd en vijftien overleden is, dez avonds ten zes uren, ten zijnen huize, staande te Elzen n: 304
Ten gevolge van welke aangave ik deze acte geformeerd heb welke bovengemelde met mij, na gedane voorlezing hebben geteekend; hebbende beide Declaranten verklaard niet te kunnen schrijven

Afgegeven te rijssen den zeventienden September een duizend achthonder en negentien. Voor extract conform, de Burgemeester en Secretaris van Rijssen
hierin
25 sep 1819 Jan Vinkers (*1745-†1815) als overledene
Jan Vinkers (-) als vader
Gerritje Mommers (-) als moeder

BSO 18510109

Overlijden Jan Hendrik Hofmeijer (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Kerspel Goor
periode: 9 jan 1851
Archiefnaam: BSO 18510109
Op heden den negenden Januarij achttien honderd een en vijftig, compareerden voor ons Willem Gφtte, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Markelo, Jan Hendrik Hofmeijer, oud acht en twintig jaren en Willem Luttikhedde, oud zestig jaren, landbouwers, wonende beide te Herike, Gemeente Markelo, zijnde de eerste zoon en de tweede nabuur van den overledenen, dewelke ons hebben aangegeven dat Jan Hendrik Hofmeijer, oud zeven en vijftig jaren, landbouwer, eheman van Berendina Vinkers en zoon van Roelof Hofmeijer en Berendina Krooshoop, landbouwers, beide gewoond hebbende en overleden te kerspel Goor, Gemeente Markelo, geboren aldaar en wonende te Herike op den achsten dezer maand des avonds te tien ure, in het huis staande in den Hoevelaarshoek nummer dertien, buurtschap Herike, Gemeente Markelo, overleden is.
Van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en de beide comparanten
hierin
9 jan 1851 Roelof Hofmeijer (-) als vader
Berendina Vinkers (*1782-†1857) als echtgenote
Jan Hendrik Hofmeijer (*1822-†1880) als kind
Berendina Krooshoop (*1764-†1827) als moeder
Jan Hendrik Hofmeijer (*1793-†1851) als overledene

BSG 18970501

Geboorte Johanna Diepeveen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Arnhem
periode: 1 mei 1897
Archiefnaam: BSG 18970501
Op heden, den eersten Mei de jaars achttien honderd zeven en negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, verschenen:
Roelof Diepeveen oud zesendertig jaren, van beroep bakker, wonende alhier in de Halstraat die ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Johanna Bongers zonder beroep, op zaterdag, den eersten dezen maand, des morgens ten zeven ure ten woonhuize van den comparanten binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam is gegeven van Johanna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigeheid van Johannes Knaap oud drieenveertig jaren van beroep tapper en Johannes Bodt oud zes en veertig jaren van beroep winkelier wonende beiden alhier, opzettelijk daartoe medegebrachte getuigen.
En is daarvan opgemaakt deze akte die, na voorlezing door de comparant, de beide getuigen benevens ons is geteekend
hierin
1 mei 1897 Johanna Bongers (*1858-) als moeder
Roelof Diepeveen (*1861-) als vader
Johanna Diepeveen (*1897-†1973) als kind

BSO 18201102

Overlijden Geesken Bloemendaal (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ambt Delden
periode: 2 nov 1820
Archiefnaam: BSO 18201102
Op heden den tweeden der maand November des jaars achttienhonderd en twintig, compareerden voonr ons Carel Frederik Herman Putman Cramer, Schout van het Schout Ambt Delden Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van de Civielen Staat, des morgens negen uren Hendric Horst, oud acht en zeventig jaren, landbouwer en Jan Hendric Overbeek, oud twee en zestig jaren, landbouwer, beiden woonachtig te Zeldam in deze gemeente als Naburen van de overledene dewelke ons hebben aangegeven, dat Gesina Bloemendaal , oud vijf en zestig jaren, Spinster, geboren in de gemeente Markelo, dochter van wijlen Jannes Bloemendaal en Janna Koerier als Bouwlieden (?) alhier gewoond hebbende en in leven Ehevrouw van gerrit Jan Kranenberg, landbouwer woonachtig op het Zeldam in den gemeente
wonende te Zeldam in den gemeente op den een en dertigsten vorige maand overleden is, des morgens ten elf uren ten haren huize staande te Zeldam no7 in den gemeente
Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons terwijl Comparanten verklaarden geen schrijven geleerd te hebben,............gemeente ingevolge Provinciaal Reglement Berend Jan Arink
hierin
2 nov 1820 Jannes Bloemendaal (-) als vader
Janna Koerier (-) als moeder
Gerrit Jan Kranenberg (*1771-†1836) als echtgenoot
Geesken Bloemendaal (*1755-†1820) als overledene

BSO 18231209

Overlijden Hendrina Kwekkeboom (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 9 dec 1823
Archiefnaam: BSO 18231209
Op heden den negenden der maand December des jaars ιιn duizend achthonder drie en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerden voor ons Willem Philip Carel Greve, schout der Gemeente Lonneker, Provincie Overijssel, waarnemende den functien van Officier van den Burgerlijken staat, geadsisteerd met een Lid uit den Raad dezer gemeente, genaamd Laurens ....... Hendrikus Gerridsen, oud negen en vijftig jaren en Derk Arends (?) oud negen en veertig jaren Landbouwers, onverwante en onverzwagerde Naburen van de overledene, wonende in Eschmarke binnen deze Gemeente
dewelke ons hebben aangegeven, dat Hendrina Kwekkeboom, oud vijf en veertig jaren, Landbouwersche, Echtgenote van Gradus Lutjen Schipholt, Landbouwer, wonende in de Eschmarke voormeld, Dogter van wijlen Geerlig Kwekkeboom in leven landbouwer aldaar en van geesken Walhof, landbouwersche nog aldaar woonachtig, geboren en wonende te Eschmarke....... op den zevenden dezers overleden is des avonds ten zes uren in het huis staande aldaar No 127
Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en het Lid van de Raad, verklarende de beide comparanten geen schrijven geleerd te hebben.
hierin
9 dec 1823 Gradus Lutje Schiphold (*1775-†1846) als echtgenoot
Geerlig Kwekkeboom (-†1792) als vader
Gezina Walhof (*1747-†1828) als moeder
Hendrina Kwekkeboom (*1779-†1823) als overledene

BSO 18281204

Overlijden Gezina Walhof (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 4 dec 1828
Archiefnaam: BSO 18281204
OP heden den vierden der maan December de jaars ιιn duizend achthonderd acht en twintig, de namiddags te twee uren, compareerden voor ons, Willem Philip Carel Greve, Burgemeester van Lonneker, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Offcier van de Burgerlijken staat, Jan Hermen Frederiks, oud twee en dertig jaren en Jan Hendrik Wiggers, oud vier en twintig jaren, landbouwers, naburen van de overledene, wonende in deze gemeente, dewelke ons hebben aangegeven, dat Gezina Walhof, oud een en tachtig jaren, landbouwersche, te voren gehuwd met wijlen Geerlig Kwekkeboom in leven landbouwer, in deze gemeente gewoond hebbende en overleden; thans echtnote van Zander Schouwink, landbouwer in deze gemeente woonachtig; dochter van wijlen Jan Walhof, en Enneken Lippinkhof, in leven landbouwers, gewoond hebbende en overleden in deze gemeente; geboren en wonende te Lonneker op den tweeden dezer maand overleden is, des namiddags te zes uren in het huis staand in de wijk Lonneker No 166
ten gevolge van welke aangifte wij deze Akte hebben opgemaakt, dewlke na gedane voorlezing is geteekend door ons en den laatst genoemden declarant, terwijl de eerstgenoemde verklaarde geen schrijven geleerd te hebben
hierin
4 dec 1828 Zander Schouwink (-) als echtgenoot
Jan Walhof (-) als vader
Gezina Walhof (*1747-†1828) als overledene
Enneken Lippinkhof (-) als moeder
Geerlig Kwekkeboom (-†1792) als overleden echtgenoot

BSO 18320730

Overlijden Eva Wesselink (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Lonneker
periode: 30 jul 1832
Archiefnaam: BSO 18320730
Op heden den dertigsten der maan July des Jaars ιιn duizend acht honderd twee-en-dertig, des voormiddags te negen uren, compareerden voor ons Willem Philip Carel Greve, Burgemeester van Lonneker, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat, Laurens Gunnink oud twee en vijftig jaren, en Mannes ter Duis, oud vier en dertig jaren, dagloners, naburen van de overledene, wonende te Lonneker
dewelke ons hebben aangegeven, dat Eva Wesselink, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, weduwe van Berend ter Hφfte; dochter van wijlen Berend Wesselink en Jenneken Elferink, alhier in leven landbouwers, gewoond hebbend en overleden te Lonneker; geboren en wonende te Lonneker op den acht en twintigsten dezer overleden is, des avonds te elf uren, in het huis staande in de Eschmarke No. 348
Ten gevolge van welke aangifte wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en verklarende de declaranten geen schrijven geleerd te hebben.
hierin
30 jul 1832 Eva Wesselink (*1778-†1832) als overledene
Enneken Elferink (-) als moeder
Berend ter Hφfte (*1765-†1832) als echtgenoot
Berent Wesselink (-) als vader